POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gramet Sp.z o.o. ul. Łącznej 2, 58-506 Jelenia Góra zwana dalej „Gramet” lub „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych, kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: info@gramet-hydro.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Gramet w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
  I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
  b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
  I. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  II. kontrahenci Gramet – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
  III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.